Política de Privacitat

Adamas Token Capital, S.L. desitja posar en coneixement dels usuaris de la nostra web financing.brilianto.com (en endavant, el “Lloc Web”) i dels seus clients la present informació addicional sobre protecció de dades (en endavant, “Política de Privacitat”), en la qual proporcionem de manera transparent i senzilla tota la informació sobre els tractaments que realitzem amb les seves dades personals, les finalitats per les quals els tractem i els drets que pot exercir.

1. QUI SOM I COM POT CONTACTAR AMB NOSALTRES?

La companyia Responsable del Tractament és Adamas Token Capital, S.L. (en endavant, “Adamas”) constituïda conforme a la legislació espanyola, amb domicili social a C/ Muntaner, 185, principal, 08036, Barcelona i titular del NIF número B 09819236.

Si té algun dubte sobre els tractaments que realitzem de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: info@brilianto.com.

2. QUÈ ÉS UNA DADA DE CARÀCTER PERSONAL I UN TRACTAMENT?

Dada de caràcter personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considerarà persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se, directa o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com, per exemple, un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

Un tractament de dades de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que realitzem sobre les seves dades personals, com, per exemple, la recopilació, el registre, la conservació, la utilització i la comunicació de les seves dades.

3. QUINS DADES PERSONALS RECOLLIM I AMB QUINA FINALITAT?

Per poder dur a terme correctament els tractaments de dades recollits en la present Política de Privacitat, necessitem recopilar determinada informació sobre vostè. A continuació, podrà veure especificats els dades personals que podem recavar dels clients i usuaris a través dels diferents canals d’interacció i comunicació d’Adamas, classificats per tractaments:

Gestió del formulari de contacte: Gestionar i respondre a les consultes, dubtes o sol·licituds d’informació enviades pels usuaris a través del formulari de contacte disponible al Lloc Web. Nom i cognoms, correu electrònic i telèfon.


Gestió de la relació contractual amb els clients: Gestionar correctament la contractació d’un servei. Administrar el pagament efectiu dels serveis. Gestionar qualsevol incidència relacionada amb el servei contractat. Exercir les accions pertinents en casos d’incompliment per part del client de les seves obligacions. Nom i cognoms, DNI, NIE, Passaport, data de naixement, gènere, domicili, correu electrònic, número de telèfon, mètode de pagament, històrial de contractació, comunicacions i/o interacció mantinguda amb Adamas a través dels canals de comunicació d’Adamas.

Gestió dels processos de selecció de personal: Valorar la solvència d’ocupació per a l’usuari i, si escau, gestionar el seu CV i tenir-lo en compte en possibles processos de selecció. Nom i cognoms, dades de naixement, domicili, document d’identitat (DNI/Passaport/NIE), correu electrònic, número de telèfon, imatge, informació continguda al Currículum vitae com ara expedient acadèmic, trajectòria professional, títols, habilitacions, competències, recomanacions, etc.

Anàlisi d’ús, funcionament i gestió del lloc web: Reconèixer a l’usuari quan torna al lloc web. Mantenir la seguretat i protegir el Lloc Web d’usos malintencionats. Adequar el Lloc Web a la menció de dispositiu emprès. Adequar el Lloc Web als criteris de personalització per a l’usuari i recordar-los. Analitzar els usos del Lloc Web més comuns, valorar l’efectivitat de les seves capes, detectar les dates/hores de major afluència d’usuaris i detectar patrons de navegació. Estudiar possibles millores del lloc web per optimitzar la usabilitat i experiència de l’usuari a la web i implementar-les. Mostrar el contingut correcte del lloc web i el contingut sol·licitat per l’usuari en cada moment. Informació sobre el seu ús i navegació pel lloc web (pàgina web des de la qual accedeix al lloc web, dades de les mateixes visites, processos iniciats i abandonats, adreça IP, tipus de dispositiu des del qual accedeix, temps que ha estat en el lloc web, etc.).

Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat: Mantenir una llista de supressió amb la confirmació dels usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades personals o l’oposició al tractament de les seves dades personals. Nom i cognoms. Correu electrònic.”

4. A TRAVÉS DE QUINS CANALS CAPTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A Adamas, només capturem i processem la informació que ens proporciona a través dels següents mitjans:

Formulari de contacte disponible al Lloc Web o a través del servei d’atenció al client;

 • Formulari de contacte disponible al Lloc Web o a través del servei d’atenció al client;
 • Enviament del seu currículum vitae;
 • Al contractar algun dels nostres serveis;
 • Interacció amb Adamas realitzada per l’usuari a través del Lloc Web.

5. QUINS DRETS POT EXERCIR?

1. Dret d’accés

Té dret a saber si Adamas està tractant les seves dades personals i, en aquest cas, té dret a conèixer quines dades es tracten.

2. Dret de rectificació

Té dret a modificar aquells dades seus que siguin inexactes o incomplets. Per fer-ho, haurà d’indicar quines dades desitja modificar i acreditar-les adequadament.

3. Dret d’oposició

En els supòsits legalment previstos, pot oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que tractem les seves dades. En el nostre cas, pot oposar-se a tots els nostres tractaments, llevat del de manteniment de llistes de supressió, per ser una obligació legal d’Adamas. Pel que fa al tractament de Gestió de la relació contractual amb clients i Gestió dels processos de selecció de personal, recordi que la seva oposició a la realització d’aquests tractaments comportarà la impossibilitat que Adamas pugui prestar-li el servei sol·licitat. Per a tots aquells altres tractaments la base legitimadora dels quals sigui el seu consentiment, sempre podrà oposar-se als mateixos i/o revocar el seu consentiment.

4. Dret de supressió

Aquest dret permet la cancel·lació de les seves dades personals. Això no significa que les seves dades siguin totalment eliminades, sinó que les seves dades es conservaran bloquejades de manera que es prohibeixi el seu tractament, sense perjudici de la seva posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per a l’atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit com a conseqüència del tractament durant el termini de prescripció d’aquestes últimes.

5. Dret a la portabilitat de dades

Té dret a rebre i/o transferir a un altre responsable del tractament diferent d’Adamas aquelles dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat.

6. Dret a la limitació en el tractament

Té dret a sol·licitar-nos que suspendrem el tractament de les seves dades quan (i) hagi impugnat la exactitud de les seves dades, mentre Adamas verifica aquesta exactitud; o (ii) hagi exercit el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades, mentre es verifica si els motius legítims d’Adamas prevalen sobre els seus com a interessat. Igualment, aquest dret li permet sol·licitar a Adamas que conservi les seves dades personals quan (i) el tractament de dades sigui il·lícit i com a interessat s’oposi a la supressió de les seves dades, sol·licitant en el seu lloc una limitació del seu ús; o (ii) Adamas ja no necessiti les seves dades personals per als fins del tractament, però les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Podrà exercir els seus drets sempre i en qualsevol moment enviant la seva sol·licitud a la següent adreça de correu electrònic info@brilianto.com. A més a més, li informem que, en cas que consideri que Adamas no ha satisfet correctament l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), dirigint-se a la seva pàgina web http://www.aepd.es.”

6. QUINS TRACTAMENTS REALITZEM AMB LES SEVES DADES?

Per poder informar-lo de manera transparent i detallada sobre les finalitats per a les quals tractem les seves dades, hem procedit a separar la informació relativa a cada tractament en quadres independents. Així, podrà trobar tota la informació específica de cada un dels tractaments que realitzem de les seves dades en el corresponent quadre de forma individualitzada. Cada quadre descriptiu dels corresponents tractaments recull la següent informació:

 • Per a quines finalitats tractem les seves dades?

En aquesta columna expliquem per a quines finalitats tractem les seves dades personals.

 • Sobre quina base legal tractem les seves dades?

Aquesta columna explica el fonament o justificació legal que ens permet tractar les seves dades personals de manera lícita. La normativa de protecció de dades requereix que realitzem el tractament de les seves dades sobre una base o justificació legal que legitimi aquest tractament. Així, per tractar la informació personal dels nostres usuaris i clients ens podem basar en diferents bases o justificacions legals depenent del tractament que portem a terme de les seves dades. Les bases legals per al tractament de les seves dades personals poden ser:

 • Obligació legal: Adamas actua com a responsable de les seves dades i és per això que ha de complir amb una sèrie d’obligacions imposades per normativa comptable, fiscal, de consum, de protecció de dades, etc. En aquells casos en què la justificació legal d’un dels nostres tractaments sigui el compliment d’una obligació legal, els usuaris no podran oposar-se a aquest tractament.
 • Execució d’un contracte: En el moment que contracta un dels nostres serveis, per poder complir amb les obligacions que s’estableixen en el contracte, necessitem recopilar i tractar les seves dades personals. Per això, la seva negativa a proporcionar-nos aquelles dades personals que resultin necessàries implicarà la impossibilitat que pugui contractar els serveis que ofereix Adamas.
 • El seu consentiment: En el cas que Adamas desitgi realitzar algun tractament de les seves dades la justificació legal del qual no pugui basar-se en la base legal anteriorment explicada, com seria posant-se en contacte amb nosaltres a través del nostre servei d’atenció al client, sol·licitarem prèviament el seu consentiment per a aquest tractament. En tot cas, li informem que en aquests casos sempre podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • ¿Durant quant temps conservem les seves dades? En aquesta columna s’informa de manera orientativa de quant temps es conservaran les seves dades. El temps de conservació dependrà en tot cas del tractament que es porti a terme sobre la seva informació personal. Cal tenir en compte que determinada normativa ens pot obligar a conservar determinades dades dels usuaris durant un temps determinat.
 • ¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Aquesta columna descriu els drets que pot exercir sobre les seves dades personals segons al tractament que es realitzi sobre les mateixes. Tal com expliquem en el punt 5 de la present Política de Privacitat, ha de tenir en compte que depenent de la base legal que legitimi el tractament de les seves dades, els seus drets poden veure’s limitats.

A continuació, trobarà descrits amb més detall els diferents tractaments que Adamas realitza de les seves dades personals:

1. Gestió del formulari de contacte

¿Per a quines finalitats tractem les seves dades? Tramitar i respondre a les consultes, dubtes o sol·licituds d’informació enviades pels usuaris a través del formulari de contacte disponible al Lloc Web. 

¿Sobre quina base legal tractem les seves dades? Consentiment de l’usuari. 

¿Durant quant temps conservem les seves dades personals? Les dades personals de l’interessat seran tractades per Adamas mentre resulti necessari per gestionar eficaçment la petició de l’usuari o fins que exerceixi el seu dret de supressió o oposició. Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran bloquejades durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se. En arribar al termini màxim de conservació de les dades personals, Adamas eliminarà les dades personals de l’usuari.

¿Quins són els seus drets i com pot exercir-los? Podrà exercir els drets descrits en l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons l’estipulat en aquest apartat.

2. Gestió de la relació contractual amb els clients:

¿Per a quines finalitats tractem les seves dades? Tramitar correctament la contractació d’un servei. Gestionar el pagament efectiu dels serveis. Gestionar qualsevol incidència relativa al servei contractat. Exercir les accions oportunes en casos d’incompliment per part del client de les seves obligacions.

¿Durant quant temps conservem les seves dades personals? Les seves dades personals seran tractades mentre estigui vigent el contracte de prestació de servei subscrit per Adamas i el client. Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se com a conseqüència de o en relació amb el contracte subscrit per Adamas i el client. En arribar al termini màxim de conservació de les dades, Adamas anonimitzarà o eliminarà les dades personals.

¿Quins són els seus drets i com pot exercir-los? Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons l’estipulat en dit apartat.

3. Gestió dels processos de selecció de personal:

¿Per a quines finalitats tractem les seves dades? Valorar la sol·licitud d’ocupació enviada per l’usuari a través del Lloc Web i, si escau, gestionar el seu currículum vitae i tenir-lo en compte en possibles processos de selecció.

¿Sobre quina base legal tractem les seves dades? El consentiment dels candidats.

¿Durant quant temps conservem les seves dades personals? Les dades proporcionades es conservaran fins a l’adjudicació del lloc de treball, durant 5 anys des del moment en què van ser recollides o proporcionades pel candidat, o fins que aquest últim exerceixi el seu dret d’oposició o supressió o retiri el seu consentiment. En arribar al termini màxim de conservació de les dades, Adamas eliminarà les dades personals del sol·licitant d’ocupació.

¿Quins són els seus drets i com pot exercir-los? Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons l’estipulat en dit apartat.

4. Anàlisi d’ús, funcionament i millora del Lloc web.

¿Per a quines finalitats tractem les seves dades? Reconèixer l’usuari quan torna al Lloc web. Mantenir la seguretat i protegir el Lloc web de usos malintencionats. Adaptar el Lloc web al tipus de dispositiu emprat. Adaptar el Lloc web als criteris de personalització triats per l’usuari i recordar-los. Analitzar els usos del Lloc web més comuns, avaluar l’efectivitat de les seves capes, detectar les dates/hores de major afluència d’usuaris i detectar patrons de navegació. Estudiar possibles millores del Lloc web per optimitzar la usabilitat i l’experiència de l’usuari a la web i implementar-les. Mostrar el contingut correcte del Lloc web i el contingut sol·licitat per l’usuari en cada moment.

¿Sobre quina base legal tractem les seves dades? Consentiment de l’usuari.

¿Durant quant temps conservem les seves dades personals? Conservarem les seves dades personals durant el termini que cada tipus de galeta necessiti o fins que retiri el seu consentiment o exerceixi el seu dret d’oposició. En arribar al termini màxim de conservació de les dades personals, Adamas anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l’usuari, llevat que hagi de conservar-les per al compliment d’obligacions legals pel termini estipulat en les mateixes.

¿Quins són els seus drets i com pot exercir-los? Pot exercir els drets descrits en el punt 5 de la present Política de Privacitat, segons l’estipulat en el citat apartat. També pot parametritzar l’ús de galetes a través del navegador d’Internet que utilitzi per navegar pel Lloc Web.

5. Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat.

¿Per a quines finalitats tractem les seves dades? Mantenir una llista de supressió amb la confirmació dels usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades o la seva oposició al tractament dels mateixos.

¿Sobre quina base legal tractem les seves dades? Obligació legal: el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ens obliga a respectar els seus drets i mantenir evidència del compliment per part nostra de la seva petició d’exercici del dret de supressió.

¿Durant quant temps conservem les seves dades personals? Conservarem les seves dades personals durant el termini legalment previst per a la interposició de qualsevol reclamació en relació amb l’efectiva o deficient resposta per part nostra al dret de supressió o oposició que hagi exercit. En arribar al termini màxim de conservació de les dades, Adamas eliminarà les dades personals de l’usuari.

¿Quins són els seus drets i com pot exercir-los? Els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat queden limitats per ser aquest un tractament fonamentat en una obligació legal.

7. A QUI COMUNIQUEM LES SEVES DADES?

Adamas podrà comunicar les dades de caràcter personal dels usuaris a empreses del mateix grup societari Adamas Token Capital, S.L. per tramitar, gestionar o valorar la sol·licitud d’ocupació enviada pels usuaris i tenir en compte els seus currículums en possibles processos de selecció.

De la mateixa manera, és possible que puguem comunicar les seves dades personals a altres tercers, prèvia sol·licitud legal o base que legitimi la comunicació:

 • Despatxos d’advocats
 • Tribunals
 • Administració tributària
 • Organismes de govern i administració pública
 • Forces i cossos de seguretat de l’Estat Agència Espanyola de Protecció de Dades

També podrem comunicar la seva informació personal en els següents casos:

 • Si nosaltres o substancialment tots els nostres actius són adquirits per un tercer, en aquest cas, les dades de caràcter personal que tenim dels nostres usuaris i clients seran un dels actius transferits. Qualsevol operació d’aquest tipus serà prèviament informada i comunicada.
 • Per protegir la seguretat i els drets del nostre personal, els nostres usuaris i clients, i els nostres sistemes d’informació. Això inclou intercanviar informació amb forces i cossos de seguretat o tribunals en els casos de detecció de frau, usurpació d’identitat o qualsevol altre ús, tractament o fet il·lícit.

Adamas no preveu cap transferència de dades de caràcter personal fora de l’Espai Econòmic Europeu.

8. QUI POT ACCEDIR A LES SEVES DADES?

Adamas informa als clients i usuaris que treballem amb proveïdors tercers, els serveis dels quals són necessaris per al correcte funcionament i seguretat dels nostres sistemes d’informació i que, per raó de l’exercici de la seva activitat, poden tenir accés a les seves dades. És el cas, per exemple, dels proveïdors que ens ajuden a millorar i optimitzar les nostres pàgines web corporatives o els proveïdors de serveis de manteniment i comunicació de les nostres bases de dades i sistemes d’informació, així com d’emmagatzematge de dades.

9. LES SEVES DADES ESTAN SEGURES?

Per tal d’assegurar un processament just i transparent de la seva informació personal, adoptarem els procediments adequats que inclouran la implementació de mesures tècniques i organitzatives que tinguin en compte el possible risc i corregeixin qualsevol imperfecció identificada en les dades personals tractades, de manera que es minimitzi el risc de qualsevol error, tractant les seves dades de manera justa i segura.

Tota la informació que ens proporciona s’emmagatzema en servidors segurs. Lamentablement, la transmissió o comunicació d’informació a través d’internet no és completament segura. Així, un cop hàgim rebut tota la seva informació, utilitzarem procediments estrictes de seguretat per tal d’intentar evitar qualsevol accés no autoritzat.

De la mateixa manera, ens assegurarem que els nostres proveïdors de serveis també gaudeixin d’estàndards de seguretat adequats per a la protecció de les dades de caràcter personal respecte de les quals tinguin o puguin arribar a tenir accés, d’acord amb la legislació de protecció de dades aplicable vigent en cada moment.

10. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat pot variar amb el temps a causa dels possibles canvis de criteri seguits en cada moment per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres autoritats de control, les modificacions legislatives que puguin tenir lloc i els pronunciaments jurisprudencials que resultin d’aplicació a la present política de privacitat. Adamas es reserva, per tant, el dret a modificar la present Política de Privacitat per poder adaptar-la a aquests criteris, així com a novetats jurisprudencials o legislatives.